TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

1. Rekisterinpitäjä      ValonHermo

2. Yhteyshenkilö       Merja Kuivalainen

Yhteystiedot              Puhelin 040 777 2042, sähköposti merja.kuivalainen@hotmail.com

3. Rekisterin nimi       Asiakasrekisteri, joka perustuu asiakkuuteen.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

                                   Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn on käsittelytietojen

                                   oikeusperusteena. Henkilötietoja käytetään vain lain sallimiin tarkoituksiin ja laki-

                                   sääteisten velvollisuuksien hoitamiseen. Asiakasrekisterin tietoja käytetään asiakassuhteiden

                                   ylläpitämiseen, asiakasviestintään ja laskutukseen.

5. Rekisterin tietosisältö

                                   Asiakasrekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yhteystiedot (puhelinnumero,

                                   osoite, sähköposti), ja laskutustiedot. Lisäksi hoidettavan terveydentila/hoitoon vaikuttavat

                                   sairaudet.

                                   Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kun se on tarpeellista tietosuojaselosteessa

                                   määriteltyihin tarkoituksiin ellei joku muu laki edellytä muuta säilytysaikaa, esim. kirjanpito-

                                   laki. Tarpeettomat tiedot poistetaan rekisteristämme asianmukaisella tavalla.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

                                   Tallennettavat tiedot saadaan asiakkailta.

7. Tietojen luovutukset ja siirrot

                                   Tietoja ei luovuteta muille kolmansille osapuolille, ainoastaan kirjanpitäjälle. Tietojenkäsittely-

                                   ohjelmiin pääsy on suojattu henkilökohtaisilla salasanoilla.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

                                    Tietojärjestelmien kautta käsiteltävät tiedot suojataan tietosuojalain edellytysten mukaisesti.

                                    Manuaaliset tiedot säilytetään lukitussa tilassa. Tietojenkäsittelyohjelmiin pääsy suojattu

                                    salasanoilla. Pankeille lähetettävissä aineistoissa käytössä pankin oma suojaus.

9. Tarkastus ja tietojen oikaisu

                                    Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja

                                    vaatia tietojensa mahdollisten virheiden oikaisua. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa

                                    pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n 

                                    tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa. Yhteystiedot mainittu tiedotteen alussa.

                                    Yhteystiedot mainittu tiedotteen alussa.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet 

                                     Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää tietojensa poistamista rekisteristä,

                                     ellei joku muu laki edellytä niiden säilyttämistä.

                                     Rekisteröidyllä on myös oikeus mm. rajoittaa henkilötietojensa käsittelyä tietyissä

                                     tilanteissa.


                                     Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

                        TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE

TIETOSUOJA- JA REKISTERISELOSTE